Bên ngoài gánh việc bao năm nay,
Xong việc về làng áo gấm đây.
Bể hoạn nhẹ bơi đầy sóng gió,
Ơn vua mưa móc tầng trời mây.
Châu Nam cây cỏ phúc lưu tốt,
Đất Bắc cân đai đêm tiệc ngày.
Lớn sóng trông chờ tay lái vững,
Tuổi già đừng phí suối khe cây.