Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (331 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (153 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Trần Đông Phong (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 28/02/2014 16:52 bởi tôn tiền tử
Lãnh Triêu Quang 冷朝光 không rõ thân thế, có sách nói ông sống thời Thịnh Đường, thơ chỉ còn 1 bài trong Toàn Đường thi.