Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (330 bài thơ)
- Đỗ Phủ (1458 bài thơ)
- Vương Duy (152 bài thơ)
- Vương Xương Linh (64 bài thơ)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài thơ)
Tạo ngày 01/03/2014 16:52 bởi tôn tiền tử
Lãnh Triêu Quang 冷朝光 không rõ thân thế, có sách nói ông sống thời Thịnh Đường, thơ chỉ còn 1 bài trong Toàn Đường thi.