Tôi đến
từ nơi sư tử
Bạn đến
từ chốn người bắn cung

Chúng ta chỉ là khách vãng lai trăm năm trên thế gian này
đi thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)