Vốc nước đã rơi
Qua kẽ tay tôi
Trở về con suối
Tôi chưa hết khát
Đã xa em rồi


Nguồn: 3000 thế giới thơm, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)