Rền vang bầu trời
Bay mưa mùa hạ
Chim đỗ quyên ơi
Em buồn gì thế
Hát thâu đêm rồi?


Nguồn: 3000 thế giới thơm, NXB Văn nghệ, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)