Trước cũng tưởng Tần Tấn một nhà, vậy mệnh bạc phải nhờ đất khách;
Nào có biết bắc nam đôi ngả, đem gánh vàng đi đổ sông Ngô.


Một người đàn bà An Nam lấy chồng người Tàu. Chồng chết, có cụ đồ làm hộ đôi câu đối khóc chồng này.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]