Thiên đàng địa ngục hai bên
Ai khôn thầy dạy, ai dại thầy xa
Đêm nằm nhớ Chúa, nhớ Cha
Đọc kinh cầu nguyện kéo xa linh hồn
Linh hồn phải giữ linh hồn
Đến khi gần chết (thác xuống) được lên thiên đàng