- Thấy anh hay chữ hỏi thử đôi lời,
Cây cỏ chi không lá, con cá gì không xương?
- Thấy em hỏi tức anh nói phứt cho rồi,
Cây cỏ năn không lá, con cá hoạ không xương
- Thấy anh hay chữ hỏi thử đôi hàn,
Tiết Đinh San sao dám gương giàng bắn cha?
- Tử Nhơn Quý nằm dưới gốc đa,
Hoá hình cọp bạc, Tiết Đinh San bắn lầm.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004