Đố ai bẻ nạng chống trời,
Đan gàu tát biển gọi người khôn ngoan.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001