Đố ai tát giếng tìm kim?
Đố ai tốt đẹp hơn tiên trên trời?
Đố ai đem nước lên trời?
Đố ai đem gió trên trời xuống đây?
Đố ai lấy lửa trong cây?
Đố ai xe chỉ từ đây sang Tàu?
Đố ai biết lịch bên Tàu?
Đố ai có của đứng đầu tỉnh Thanh?
Đố ai lên thác xuống ghềnh
Đố ai lại tạc cho thành tán bia?
Đố ai đi sớm về khuya?
Đố ai gánh núi mà chia đắp trời?

- Bà Nữ Oa tát giếng tìm kim
Phượng hoàng tốt đẹp hơn Tiên trên trời
Rồng thời đem nước lên trời
Vân vũ đem gió trên trời xuống đấy
Ông Toại Nhân lấy lửa trên cây
Chỉ ngũ sắc xe những từ đây sang Tàu
Dân ta biết lịch bên Tàu
Ông Đăng lắm của đứng đầu xứ Thanh
Mặt trời lên thác xuống ghềnh
Ông Vồm mà tạc cho thành tán bia
Ông trăng đi sớm về khuya
Ông Nưa gánh núi mà chia đắp trời.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001