Thương chồng phải khóc mụ gia,
Ngẫm tôi với mụ có bà con chi.


Mụ gia tức mẹ chồng.

Khảo dị:
Thương chồng nên khóc mụ gia,
Gẫm tôi với mụ có bà con chi.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969