Mẹ chồng vai gồng vai gánh, cưới dâu về để thánh lên thờ


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004