Tôi rằng:
Lâm Tri chút ngãi đèo bòng
Hỏi người còn nhớ hay lòng đã quên
Chữ chung tình gánh nặng đôi bên
Dưới dòng nước chảy đôi bên có cầu
Có lòng hạ cố đến nhau
Thầm trông trộm nhớ bấy lâu đã nhiều
Những là đắp nhớ đổi sầu
Tuyết sương nhuộm nửa mái đầu huê râm
Ngày thì luống những âm thầm
Đêm nằm ít cũng tám, chín mười lần chiêm bao


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004