Nhớ chàng lắm lắm chàng ơi,
Nhớ lời chàng nói, nhớ nơi chàng về.
Nhớ khi chỉ núi giao thề,
Nhớ từ trú quán, nhớ về quê hương.
Đêm nằm những nhớ cùng thương,
Nói sao cho xiết mọi đường ái ân.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)