Rau muống tháng chín, nàng dâu nhịn cho mẹ chồng ăn


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004