- Cô kia đội áo đi đâu?
- Tôi là phận gái làm dâu mới về.
Mẹ chồng ác nghiệt gớm ghê,
Tôi ở chẳng được tôi về nhà tôi.


Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006