Nuôi con thì tốn tiền quà, nuôi gà thì tốn tiền thóc


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004