- Ngày còn bé tí
Bố sợ "Ngáo ộp" không?
- "Ngáo" ư? Bố rất sợ!
- Sao bố không gọi con
Để con đánh nó...

- Nếu cạo râu đi nhé
Bố sẽ thành con ngay!
Lấy râu bố cắm vào
Con sẽ thành ngay bố...

- Qua đường nhiều xe cộ
Bố phải nhớ lời cơ
Kẻo nó đè bố ra
Nó cắn chân bố đấy...

- Con đi "tàu tu" nhé!
- Ừ, con đi "tàu tu"
- Nhưng bố phải khóc kia
- Tại sao bố phải khóc?
- Bố không được đi mà...

Tối đông đủ cả nhà
Bố đem thơ ra đọc
Tưởng thơ gì, bố chép
Toàn những lời của con...


Nguồn: Tô Hà, Thành phố có ngôi nhà của mình (thơ), NXB Tác phẩm mới, 1988