Đẻ con không dạy chẳng răn,
Thà rằng nuôi lợn cho ăn lấy tiền.


Khảo dị:
Đẻ con chẳng dạy chẳng răn,
Thà rằng chăn lợn cho ăn lấy tiền.
Sinh con chẳng dạy chẳng răn,
Thà rằng nuôi lợn cho ăn lấy lòng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001