Đẻ con không dạy chẳng răn,
Thà rằng nuôi lợn cho ăn lấy tiền.


Khảo dị:
Đẻ con chẳng dạy chẳng răn,
Thà rằng chăn lợn cho ăn lấy tiền.
Sinh con chẳng dạy chẳng răn,
Thà rằng nuôi lợn cho ăn lấy lòng.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]