五門覲日

龍城掃盡霧雲昏,
尺日輝煌上五門。
軒豁無邪皇極準,
照臨有赫太陽尊。
百官虎拜瞻依近,
萬國葵傾敬慕敦。
舉目近追千載上,
星移物換跡猶存。

 

Ngũ Môn cận nhật

Long thành tảo tận vụ vân hôn,
Xích nhật huy hoàng thượng Ngũ Môn.
Hiên hoát vô tà hoàng cực chuẩn,
Chiếu lâm hữu hách thái dương tôn.
Bách quan hổ bái chiêm y cận,
Vạn quốc quỳ khuynh kính mộ đôn.
Cử mục cận truy thiên tải thượng,
Tinh di vật hoán tích do tồn.

 

Dịch nghĩa

Long thành quét hết mây mù tăm tối,
Mặt trời mọc cao một thước sáng rực rỡ, ta bước lên cửa Ngũ Môn.
Bầu trời sáng sủa không chút tà vạy, chế độ của đế vương đúng đắn,
Chiếu ánh sáng chói lọi là vầng thái dương trên cao.
Trăm quan cúi lạy nhà vua, cử chỉ nghiêm trang gần gũi,
Vạn nước hướng về, trong lòng kính trọng sâu xa.
Ngẩng mắt ngước nhìn, nghìn năm lòng vẫn thấy gần gũi,
Dù cho vật đổi sao dời, quy chế từ xưa vẫn còn mãi.


Nguyên dẫn: Theo Sử ký, năm Thuận Thiên nguyên niên, Lý Thái Tổ đóng đô ở thành Thăng Long, xây dựng cung điện trong thành, lấy núi Nùng làm chính giữa, cấm điện ở phía trước, xây bằng gạch đá gọi là Đoan Môn, trên cổng khắc hai chữ “Đoan Môn”, bên ngoài xây các cửa Tam Phương, Đông Hoa, Tường Phù, Diệu Đức, Đại Hưng cao to. Hai cửa Tường Phù, Diệu Đức đã bị đổ nát từ trước, không khảo cứu được. Duy ba cửa Đoan Môn, Tam Phượng, Đông Hoa vẫn còn. Ngày nay bờ cõi thống nhất (thời Gia Long), năm Quý Hợi (1803) trùng tu thành này, bèn phá ba cửa Tam Phượng, Đông Hoa, Đại Hưng làm thành Ngũ Môn, quy mô to đẹp. Cửa Đoan Môn vẫn như cũ, gọi là Vọng Cung, là nơi các quan triều bái vua.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]