Nào khi hai đứa mình kê chung một gối,
Bởi vì ai lỡ hội ra ri?
Trách ai quên ngãi bỏ nghì,
Đồng đen chê nhẹ, than chì vụng suy.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004