Khi xưa anh ở cùng ai,
Bây giờ đặng chiếc thuyền hai, phụ đò.
Khi xưa anh ở cùng đò,
Bây giờ đò lủng anh mò thuyền quyên.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004