Một mẹ nuôi được mười con,
Mười con bỏ mẹ trong ngàn xót xa.
Trai cả uống rượu la đà,
Tối tăm chả tiếc cửa nhà là đâu.
Nào con, nào rể, nào dâu,
Trai thì sợ vợ, gái âu nể chồng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004