Áo rách vai, vá hoài vá huỷ,
Mẹ có chồng không nghĩ đến con.
Trái bầu trái bí còn non,
Cầm dao cắt ruột, bỏ con sao đành.


Khảo dị:
Áo rách vai, vá hoài vá huỷ,
Mẹ có chồng không nghĩ đến con.
Bữa ăn năm bảy đĩa ngon,
Dọn cho cha ghẻ, để
con nhịn thèm.
Áo rách vai, vá hoài vá huỷ,
Mẹ có chồng không nghĩ đến con.
Trái bầu trái còn non,
Cầm dao cắt ruột, bỏ con sao đành.
Áo rách vai vá hoài vá huỷ,
Sao em có chồng chẳng nghĩ đến anh?
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]