Một con so bằng mười con dạ.


Khảo dị:
Một con so bằng ba con dạ.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)