Đói lòng ăn bát cháo môn,
Để cơm nuôi mẹ cho tròn hiếu trung.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)