Lấy chi đền ngãi mẹ chừ,
Cưu mang chín tháng với dư mười ngày.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004