Những người chửi mẹ mắng cha,
Chết xuống âm phủ leo qua cầu vồng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004