Lá ngọc cành vàng, lan huệ tốt tươi
Người có đôi, như đũa có đôi
Vắng tôi quan tướng ngẫm, quan tướng nghĩ, bùi ngùi nhớ trông
Lệch sai ngọc nữ, kim đồng
Rẽ mây mà xuống đánh đồng giúp tôi
Gió hiu hiu ngồi chốn năm canh
Quan tướng đi, quan tướng ngẫm, quan tướng nghĩ cái chữ chung tình vân vi
Thương người như lá đài bi
Ngày thì dãi nắng đêm thì dầm sương
Bối tơ vương cái ruột con tằm
Bối rối, ông Trăng già, bà Nguyệt khéo xe
Quan tướng nghe hiệu lệnh thì về
Chữ đúc đã vậy vì làm sao?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004