Phải căn duyên cái áo rách cũng mang,
Trái duyên cái áo lót bộ nút vàng, anh không ham.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004