Làm trai giữ trọn ba giềng,
Thảo thân, ngay chúa, vợ hiền chớ vong.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004