Phụ hề sanh, mẫu hề dưỡng,
Đạo mạc trọng ư cương thường.

Thấy anh chàng ràng đôi ngả ba phương,
Em đây cứ ôm duyên thủ tiết giữa chốn sông Hương đợi chờ.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]