Phụ hề sanh, mẫu hề dưỡng,
Đạo mạc trọng ư cương thường.

Thấy anh chàng ràng đôi ngả ba phương,
Em đây cứ ôm duyên thủ tiết giữa chốn sông Hương đợi chờ.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004