Gan khô ruột thắt chín từng,
Em náu nương phụ mẫu cầm chừng đợi anh.


Khảo dị:
Gan teo ruột thắt chín từng,
Em ơi! Em náu nương phụ mẫu cầm chừng đợi anh.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004