Đạo cang thường quý lúc ban sơ
Có thương nhau ráng thắt mối tơ
Chớ đừng rày đây mai đó, em đợi chờ uổng công


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001