Đạo cang thường không phải như cá tôm
Đương mua mớ nọ, chạy chồm mớ kia
Đạo cang thường đoạn đoạn phân ly
Chàng mà xa thiếp phen ni bởi trời


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001