Đạo cang thường khó lắm bạn ơi,
Chẳng dễ như ong bướm đậu rồi lại bay.
Đạo cang thường khá dễ đổi thay,
Dầu làm nên võng giá, rũi ăn mày cũng theo nhau.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001