Làm rể chớ xáo thịt trâu, làm dâu chớ đồ xôi lại


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004