Làm rể nhà giàu vừa được cơm no, vừa được bò cưỡi


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004