Nuôi dâu thì dễ, nuôi rể thì khó


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004