Dâu hiền hơn con gái, rể hiền hơn con trai


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004