Khen ai khéo hoạ dư đồ,
Giữa nơi thành thị có hồ xanh trong.
Ngựa xe vắng khách bụi hồng,
Một toà cổ miếu, đôi dòng thanh lưu.
Trăng soi nước, nước in cầu,
Bức tranh thiên cổ đượm màu tang thương.
Cỏ hoa ánh bóng tà dương,
Nghìn xưa hưng bá đồ vương chốn này.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]