Khó nghèo đòn gánh liền vai,
Bán buôn nuôi mẹ giàu ai mặc giàu.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004