Hay xóc đĩa ông mời về,
Gái này đang muốn ngứa nghề với ông.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001