Anh này có tính hoang toàng
Rượu chè cờ bạc làm ngang không chừa


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001