Ai ngờ bạc lại sấp ba
Để cho quan tướng dở ra vế trần


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001