Rượu chè cờ bạc lu bù,
Hết tiền, đã có mẹ cu bán hàng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004