Hà Nội năm cửa chàng ơi,
Sông Lục Đầu sáu ngọn chảy xuôi thuận dòng.
Sông Thương bên đục bên trong,
Núi Tản thắt cổ bồng có đức thánh sinh.
Đền Sòng thiêng nhất tỉnh Thanh,
Đền Hùng Phú Thọ nước biếc non xanh hữu tình.
Hội Gióng xứ Bắc linh đình,
Chùa Đọi Phủ Lý rành rành còn bia.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001