Gần xa nao nức tưng bừng,
Vào chùa Quan Thượng vui bằng động tiên.
Lầu chuông gác tía đôi bên,
Trông ra chợ Mới, Tràng Tiền kinh đô.
Khen ai khéo hoạ địa đồ,
Sau lưng Đồn Thuỷ, trước hồ Hoàn Gươm.
Cho nên lịch sự trăm đường,
Trong xây chín giếng ngoài tường lục lăng.
Tỏ mười cửa động tầng tầng,
Điện vàng toà ngọc chất tầng như nêm.
Đức trì phơi tỏ màu sen,
Thập phương chư Phật ngồi trên đủ mười.
Dạo xem cảnh trí khắp rồi,
Hành lang đường hậu các nơi rõ ràng.
Kẻ thanh lịch, khách quan sang,
Vào chùa lễ Phật mọi đàng vui xem.
Xem rồi mến cảnh vui chiền,
Lòng trần rũ sạch nhơn nhơn ra về.
Bước ra hòn đá xanh ghê,
Nhìn xem phong cảnh chẳng muốn về làm chi.


Khảo dị:
Gần xa náo nức tưng bừng,
Vào chùa Quan Thượng xem bằng động tiên.
Lầu chuông gác trống đôi bên,
Trông ra chợ Mới Tràng Tiền Kinh Đô.
Khen ai khéo hoạ địa đồ,
Trước sông Nhuỵ Thuỷ, sau hồ Hoàn Gươm.
Phong quang cảnh trí trăm đường,
Trong xây chín giếng ngoài tường lục lăng.
mười cửa động tưng bừng,
Đền
vàng nhà ngọc chất bằng như nêm.
Đức trì phơi tỏ màu sen,
Thập phương chư Phật ngồi trên đủ mười.
Qua xem Tam bảo xong rồi,
Hành lang nhà hậu các nơi rõ ràng.
Kẻ thanh lịch, khách quyền sang,
Vào chùa lễ bái mọi đàng vui xem.
Ai ai mộ cảnh vui thiền,
Lòng trần rũ sạch nhơn nhơn ra về.
Bước lên hòn đá xanh ,
Nhìn xem phong cảnh chẳng muốn về nữa đâu.
Gần xa náo nức tưng bừng,
Vào chùa Quan Thượng xem bằng động tiên.
Lầu chuông gác trống hai bên,
Trông ra chợ Mới, Tràng Tiền kinh đô.
Khen ai khéo hoạ địa đồ,
Sau lưng Nhị Thuỷ, trước hồ Hoàn Gươm.
Phong quang cảnh trí trăm đường,
Trong xây chín giếng, ngoài tường lục lăng.
mười cửa động tưng bừng,
Đền
vàng toà ngọc chật từng như nêm.
Dục trì phơi tỏ màu sen,
Thập phương chư Phật ngồi trên đủ mười.
Dạo xem Tam bảo khắp rồi,
Hành lang, nhà hậu khắp nơi rõ ràng.
Kẻ thanh lịch, khách quyền sang,
Vào chùa lễ bái mọi đường vui xem.
Ai ai mến cảnh vui thiền,
Lòng trần rũ sạch nhơn nhơn ra về.
Bước ra hòn đá xanh ,
Nhìn xem phong cảnh chẳng muốn về nữa đâu.
Gần xa nức tưng bừng,
Vào chùa Quan Thượng xem bằng động tiên.
Lầu chuông, gác trống hai bên,
Trông ra chợ Mới, Tràng Tiền kinh đô.
Khen ai khéo hoạ địa đồ,
Sau lưng Nhị Thuỷ, trước hồ Hoàn Gươm.
Phong quang cảnh trí trăm đường,
Trong xây chín giếng, ngoài tường lục lăng.
mười cửa động tưng bừng,
Đền
vàng toà ngọc chất từng như nêm.
Dục trì phơi tỏ màu sen,
Thập phương chư Phật ngồi trên đủ mười.
Dạo xem Tam bảo khắp rồi,
Hành lang nhà hậu, khắp nơi rõ ràng.
Kẻ thanh lịch khách quyền sang,
Vào chùa lễ bái, mọi đường vui xem.
Ai ai mến cảnh vui thiền,
Lòng trần rũ sạch lâng lâng ra về.
Gần xa nức tưng bừng,
Vào chùa quan thượng xem bằng động tiên.
Lầu chuông, gác trống hai bên,
Trông ra chợ Mới, Tràng Tiền kinh đô.
Khen ai khéo hoạ địa đồ,
Sau lưng Nhị thuỷ, trước hồ Hoàn Gươm.
Phong quang cảnh trí trăm đường,
Trong xây chín giếng, ngoài tường lục lăng.
mười cửa động tưng bừng,
Đền
vàng toà ngọc chật từng như nêm.
Dục Trì, phơi tổ màu sen,
Thập phương chư phật ngồi trên đủ mời.
Dạo xem tam bảo khắp rồi,
Hành lang, nhà hậu khắp nơi rõ ràng.
Kẻ thanh lịch, khách quyền sang,
Vào chùa lễ bái mọi đường vui xem.
Ai ai mến cảnh thiền môn,
Lòng trần rũ sạch nhơn nhơn ra về.
Bước ra hòn đá xanh ,
Nhìn xem phong cảnh chẳng muốn về nữa đâu.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002