Con cá đối nằm trên cối đá,
Con chim đa đa đậu nhánh đa đa.
Chồng gần không lấy, lấy chồng xa,
Một mai cha yếu, mẹ già,
Bát cơm ai xới, chén trà ai dâng?


Khảo dị:
Chim đa đa đậu nhánh đa đa,
Chồng gần không lấy mà lấy chồng xa.
Một mai cha yếu mẹ già,
Bát cơm ai xới, kỷ trà ai bưng?
Con cá đối nằm trong cối đá,
Con chim đa đa đậu nhánh đa đa,
Chồng gần bậu không lấy, bậu lấy chồng xa.
Mai sau
cha yếu mẹ già,
Chén cơm bát nước bộ kỷ trà ai bưng?
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975